Find hotels

Hotels Excursions

Location

Category

Board plan

Hotel name / text search

Find excursions

Hotels Excursions

Destination

Text search
<h1>Albena, Bulgaria - hotels</h1>
Albena, Bulgaria
with Grand Royal Tour
Hotel choice

Albena, Bulgaria - hotels

Back ← 1 2 3 4 5 Forward →
Back ← 1 2 3 4 5 Forward →
Albena, Bulgaria - hotels
Holiday in Albena, Bulgaria

Holiday in Albena, Bulgaria

Albena is one of the most beautiful sea resorts on the Bulgarian seaside . Albena is the place where the sea meets the sand . The resort is a delight to people of all ages. With the sand lines, and the crystal sea, Albena offers a pleasure to every taste. Albena is situated only 30 km away from Bulgaria\'s sea capital Varna. The resort is remarkable for its 6-km long beach. It has over 14 900 beds in 43 hotels (2 to 4 stars), situated at the very beach or at the picturesque hills with exciting views of the sea and the “Balata” National Reserve.

Vacation Destinations Book on-line
EU
ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0664-C0001 "Повишаване на икономическата активност чрез стартиране на туристическа агенция "Гранд Роял Тур"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
EU
Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект BG051PO001-1.2.03-03-0664. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Гранд Роял Тур и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз Агенцията по заетостта или Министерство на труда и социалната политика.
© 2013 Grand Royal Tour - Bulgarian Hotel Supplier, Web design by Informano