Find hotels

Hotels Excursions

Location

Category

Board plan

Hotel name / text search

Find excursions

Hotels Excursions

Destination

Text search
Hotel Golden Tulib, Varna

Hotel Golden Tulib, Varna

Location: In the center of town Varna.

Hotel`s facilities:Number of storeys 8 , Elevator 2 , Safe at the reception (1 € p/d), Wi-Fi , Сredit cards , Disabled friendly , Rent-a-car , Parking , Restaurants 1 , Bars , Vegetarian menu , Room Service , Baby cot (€)

Beauty Salon , Fitness , Sauna , Massage , Сonference halls 3 (25 pax, 55 pax, 120 pax), Business сеnter , Equipment.

Room’s facilities: TV SAT , Phone , Internet access ,  AC, Floor surfacing - carpet covered , Shower , Hair-drier.

Features:Pets allowed , Daily maid service , Bed linens change (per week) 3 , Towels change (per week) 7 , Cosmetic set in the bathroom , Dry cleaning .

Top offers

Vacation Destinations Book on-line
EU
ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0664-C0001 "Повишаване на икономическата активност чрез стартиране на туристическа агенция "Гранд Роял Тур"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
EU
Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект BG051PO001-1.2.03-03-0664. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Гранд Роял Тур и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз Агенцията по заетостта или Министерство на труда и социалната политика.
© 2013 Grand Royal Tour - Bulgarian Hotel Supplier, Web design by Informano