Grand Royal Tour - Bulgarian Hotel Supplier | Hotel Dobrotitsa, Albena, Bulgaria

Find hotels

Hotels Excursions

Location

Category

Board plan

Hotel name / text search

Find excursions

Hotels Excursions

Destination

Text search
Hotel
Dobrotitsa

Albena, Bulgaria
Book now!
Hotel information
X
Gallery Hotel Dobrotitsa - Albena, Bulgaria

Hotel Dobrotitsa, Albena, Bulgaria

Early booking discounts

No active early booking discounts defined.

Extras

No active extras defined.

Rates and discounts

Click on Book now!  to display exact price and packages available.  

Book now!
Hotel choice

Similar Hotels

Panorama DBL All inclusive, SNG-All inclusive
Panorama

All inclusive

Соm DBL All inclusive, SNG-All inclusive
Соm

All inclusive

Vacation Destinations Book on-line
EU
ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0664-C0001 "Повишаване на икономическата активност чрез стартиране на туристическа агенция "Гранд Роял Тур"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
EU
Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект BG051PO001-1.2.03-03-0664. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Гранд Роял Тур и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз Агенцията по заетостта или Министерство на труда и социалната политика.
© 2013 Grand Royal Tour - Bulgarian Hotel Supplier, Web design by Informano
X
1
Specify dates and number of guests
2
Select room and additional services
3
Enter guest details
4
Complete booking
Please, enter the dates of your stay to check availability

CHECK-IN DATE

CHECK-OUT DATE

Please, select number of rooms (families):

Adult and children in room 1

Adults
Children (< 11.99)
Age of child 1:
Age of child 2:
Age of child 3:

Adult and children in room 2

Adults
Children (< 11.99)
Age of child 1:
Age of child 2:
Age of child 3:

Adult and children in room 3

Adults
Children (< 11.99)
Age of child 1:
Age of child 2:
Age of child 3: