Find hotels

Hotels Excursions

Location

Category

Board plan

Hotel name / text search

Find excursions

Hotels Excursions

Destination

Text search
<h1>Nesebar - hotels</h1>
Nesebar
with Grand Royal Tour
Hotel choice

Nesebar - hotels

Sol Mare Nesebar
All inclusive
Nesebar - hotels
Почивка в Nesebar

Nesebar

 NESSEBAR is one of the oldest towns in Europe, well-known for its exotic monuments the antiquity, its fascinating architecture of the Middle Ages and the National Revival period.

It is situated 25 km to the north of Bourgas. Its name means town of Melsa. Since 510 AD Dorian settlers made it a Greek colony. They called it Mesambria. There was a theatre and a temple of the Greek God Apollo. There are about 40 churches in the Old Town.

Vacation Destinations Book on-line
EU
ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0664-C0001 "Повишаване на икономическата активност чрез стартиране на туристическа агенция "Гранд Роял Тур"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
EU
Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект BG051PO001-1.2.03-03-0664. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Гранд Роял Тур и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз Агенцията по заетостта или Министерство на труда и социалната политика.
© 2013 Grand Royal Tour - Your Bulgarian Hotel Supplier, Web design by Informano
Grand Royal Tour